161222549wfw

önümleri

Mahabat pudagy üçin UT 300S Tempered aýna stol lazer kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Köp taraplar tarapyndan kepillendirilýär, birnäçe patent şahadatnamasy bar. Hünär derejesi kepillendirilýär, hil siziň saýlamagyňyzy isleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

: Agdaýy:Täze
Ulanylyşy:Mahabat
Marka ady:MaxerTECH
Fokal nokadyň diametri:0,2-2mm
Lazer çeşmesi markasy:Lianpin
Servo motor markasy:Weihong
Dolandyryş ulgamynyň markasy:WEIHONG
Ulanylýan pudaklar:Beýleki, Mahabat kompaniýasy
Wideo gidýän barlag:Üpjün edildi
Esasy komponentler:Motor
Monopulse Maks güýji:90J
Lazer kebşirleme ýygylygy:0.5-40HZ
Ksenon çyrasy:Lampeke lampa
Lazer ýokary we aşak syýahat:≥200mm

Maks.Çykyş güýji:300W
Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
Tolkun uzynlygy:1064nm
Ölçegleri:910 * 1320mm
Kepillik:2 ýyl
Lazerli marka:WSX
Gollanma markasy:PMI
Agramy (KG):800 KG
Esasy satuw nokatlary:Işlemek aňsat
Enjamlaryň synag hasabaty:Üpjün edildi
Marketing görnüşi:Dinönekeý önüm
Esasy komponentleriň kepilligi:1 ýyl
Görüşiň ýerleşişi:KCD sinhron ýokary kesgitleýji kamera
Güýçlendiriji kuwwat:7200W
Lazer kebşirlemegiň çuňlugy:0,1 ~ 1,2 mm
Lazer gorizontal ugry:200-800mm
Maşyn materiallary:Poslamaýan polat, galvanizli list, demir list, titanium

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby50 aýda toplum / toplum

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:

Adaty paket: PP filmi örtülen;agaç gapagy eksport etmek islege bagly ýa-da isleýşiňiz ýaly başga ýöriteleşdirilen paket

Port:

Ningbo, Şanhaý

Surat mysaly:

H55248583288042949575f7b686515894E

Gurluşyň wagty:

Mukdary (toplumlary) 1 - 1 > 1
Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik geçirmek
H17663db93dc5462bb6fb00da3d0dbd13a

Maşyn maglumatlary

Maks.Lazer güýji
300W / 500W
Ingerleşmegi maksat edinýär
KCD sinhronly ýokary kesgitli kamera
Iş stoly
910 × 1320mm
Lazer bilen kebşirlemegiň çuňlugy
0,1 ~ 1,2 mm
Lazer tolkun uzynlygy
1064nm
Lazer ýokary we aşak syýahat edýär
≥200mm
Nokatlaryň ululygy sazlanyp bilner
0,2 ~ 2mm
Lazer keseligine ugry
200-800mm

Maşyn aýratynlyklary

1. Tegelek aýna stoly, uzak wagtlap işlemek önümiň ýüzüne zeper ýetirmez.
2. Takyk we takyk, kiçi we çylşyrymly şrift we logotip kebşirläp biler.
3. Super kebşirlemek, kebşirläniňizden soň reňksiz tapawut, kebşirläniňizden soň yz ýok, gaýtadan işlemeýär, owadan görünýär.
4. Uzak aralyga kebşirlemek üçin adaty bäş metrlik süýümli turba daşamak.
5. Kebşirleýiş ýaragy kömekçi gazy, ýokary netijeliligi we kebşirleýiş ýerini gorap biler.
6. Mahabat söz pudagyny, ýörite korol ölçegli ýeňil ýoly, 360 üçin özbaşdak aýlanmagy, has çeýe diapazony maksat edinýär.
7. Kebşirleýiş ýüzünde hiç hili kebşirleýiş nokady ýok, ýalpyldawuk we ýanýan, iş wagtyny tygşytlaýan, gurluşy üçin ajaýyp we durnukly däl.
8. Gaýtadan işlemek we ses ýok, daşky gurşawa hapalanma ýok.
9. KCD monitory bilen islege görä, kebşirleme täsiri has düşnükli we içgin.

Arza

Poslamaýan polat, polat plastinka, demir plastinka we beýleki metal we garyndy.

H72a8a6ac4ef64ecfae9ee020f67ac18b4
Hb2773fed648041c7946fbabd2b2c841bO
Hdbf374cdaa5241f8a260a6064dc49df7s
Hdc2119b29baa4926903cc096f5877b11q
H7e909064c0ae4ae4b7c9357c1d4b89a3H
H12a384b3ec4c4975b20d3a07f757585ds
H23e35d441fca4e0596a4f8f1633431f9B

1.100% hil synagy, ýagny her bir maşyn mehaniki gurnamakda we eltip bermezden ozal ýerine ýetirmekde berk synagdan geçirildi;

2.100% nusga synagy, ýagny her bir enjam eltilmezden ozal gaýtadan işlenen nusga bilen synagdan geçirildi;

Hc31ed089550b43eab7bc37d84e866a81k

Şahadatnamalar

H25d6b10c7ae84ad39ab7155ac8db64516

Köp taraplar tarapyndan kepillendirilýär, birnäçe patent şahadatnamasy bar. Hünär derejesi kepillendirilýär, hil siziň saýlamagyňyzy isleýär.

Önümler maslahat berilýär

H161b5d06ee384a1e8fe2044265fd81adD
mahabat 70245

Degişli önümler

sda2171145

Enjam hakda has giňişleýin maglumat üçin bize sorag ýa-da habar iberip bilersiňiz.

Biz ýöriteleşýärisCNC marşrutizatorlary we lazer maşynlary 16 ýyl.Gerekli enjamy tapmadyňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Size iň gowy teklip bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Kompaniýanyň tertibi

He812b6c1c5b0482895f49567cb7eb32aA
Hf4fcc14ea85a4347a10bbc4bfc130c7fQ

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz Eger zawodymyza baryp görmek isleýän bolsaňyz, diňe biziň bilen habarlaşyň, biz hemme zady meýilnamaňyza görä tertipleşdireris.haýsy trantport ýoluny saýlamak isleseňiz-de, sizi alarys, myhmanhanamyzy tertibe salmagyňyz zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
 
>>> Şu ýere basyň, 24x7 kömekçiňiz ^ ^

Hyzmatlarymyz

Hd064f3bad39341859b38d83a409d854f7

Gapydan goldaw

1. 24/7 onlaýn hyzmat.
2. Maşyn üçin 2 ýyl kepillik.
3. Dürli ýurtda satuw ofisinden soň
4. Ömrüň dowamlylygy
5. Mugt onlaýn tehniki goldaw we otly gurmak.
6. Satuwdan soň hünärmen we tejribeli toparymyz bar.
7. Satyşdan soň öýme-öý hyzmatyny goldaýarys.
8. Müşderiniň meselelerini netijeli çözmek we müşderilere enjamy has gowy ulanmaga kömek etmek üçin her ýyl satuwdan soňky toparymyzda hünär bahalandyrmalaryny geçireris.

Sergi

H6ef0b9662ed34f929c647d7058b24afdx

Sorag-jogap

S: Satuwdan soňky hyzmat nähili?
J: 1. Kompaniýamyzda mugt okuw berip bileris.2. Gerek bolsa, inersenerlerimiz daşary ýurtlarda hyzmat tehnikalaryna elýeterli.Emma inersenerlerimiz üçin biletleri we myhmanhana töleglerini tölemeli.

S: Kepillik nähili?

J: oýma maşyn üçin 2 ýyl kepillik lazer enjamy üçin 3 ýyl kepillik. Ömrüň dowamlylygy.

S: Käbir meseleler ýa-da soraglar ýüze çykanda näme etmeli?
J: Pls biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, size ASAP jogap bereris.

S: Hil barada nähili?
J: Her maşyny gaplamazdan ozal, ilki synap göreris.Eger enjamyňyzda siziň meseläňiz bar bolsa, ýalňyşlygymyz üçin işçimiz jogapkärçilik çeker.Biz siziň meseläňizi çözeris.

S: Meniň üçin iň amatly model haýsy?
J: Pls bize materiallaryňyzy, galyňlygyňyzy, ululygyňyzy we iş pudaklaryňyzy aýdyň. Biz size laýyk gelýän maşyn modelini saýlarys.


  • Öňki:
  • Indiki: