161222549wfw

Kärhananyň tertibi

Zhejiang Guangxu San Dolandyryş Enjamlary Ltd.

9e69914b3asf060137605578661a59b367

KompaniýaProfil

2011-nji ýylda döredilen Zhejiang Guangxu san dolandyryş enjamlary kärhanasy, Hytaýyň ajaýyp dynç alyş paýtagty Hangzhou şäherinde, Şanhaý we Ningboportsdan bary-ýogy 100 km uzaklykda ýerleşýär.
Kompaniýa, gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň 15000 inedördül metrlik özbaşdak ussahanasy we 200-e golaý adamdan ybarat topary bar.Elmydama 15 ýyllap “iman we innowasiýa” işewürlik pelsepesine eýerýäris, ähli işgärleriň çäksiz täsiri bilen, Şanhaýda, Hangzhou, Hefei we ş.m.-de eýýäm 7 şahamça gurduk we 4 sany uly uly enjam görkezýän merkez gurduk. meýdany 1000 inedördül metrden gowrak.

HilSynag

EAGAG

KompaniýaGüýç

Şol bir pudagyň we müşderileriň ýokary öwgüsini we uly goldawyny alýarys. Hytaýda displeýi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän 1 4 sany oflayn şahamçany döretdi we Hytaýyň ähli sebitlerini diýen ýaly öz içine alýan distribýutorlary ösdürdi we dünýäde 20000-den gowrak täjirlere hyzmat etdi.

Dörediň
+
Işgärler
Müň
Seminar
Müň +
Müşderi
416540208

Näme üçinBizi saýlaň

GXUCNC elýeterli bahadan ýokary hilli we öndürijilik hödürleýär.10 ýyldan gowrak ösüş üçin ajaýyp hil we bäsdeşlik bahalary bize dünýäniň dürli künjeginden durnukly müşderiler getirýär.

GXUCNC-de çaltlyk we takyklyk bilen çäksiz dürli programmalary dolandyrmak üçin döredilen CNC-leriň giň görnüşi bar.Mundan başga-da, CNC enjamyňyzdan has köp peýdalanmak üçin hünärmenler toparymyz elmydama elýeterlidir.Bularyň hemmesini ätiýaçlandyrmak üçin hil, öndürijilik, baha we müşderi hyzmatyny gözleýän bolsaňyz, GXUCNC siziň üçin dogry saýlawdyr.

24 sagat onlaýn hyzmat

Öý okuwy, satuwdan soňky hyzmat

Her ýyl 2 gezekden köp ýüzbe-ýüz tehniki görkezme beriň

Senagat amaly çözgütleri üçin ýeke-täk onlaýn görkezme berýär

Tehniki goldaw, zerur bolsa, ýaşaýyş jaýynda tehniki tertipleşdiriň

Daş görnüşi, reňki, nyşany, ululygy we beýleki özleşdirme hyzmatlary

Senagat tehniki çözgütleri, çözgütler we beýleki özleşdiriş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek

Awtomatlaşdyryş çözgütleriniň we awtomatlaşdyryş hyzmatlarynyň dürli görnüşleri

BiziňkiTopar

16 ýyllyk önümçilik tejribämiz we garaşsyz gözleg we önümçilik toparymyz bar, bir gezeklik satyn almalary we çözgütleri üpjün edýäris.

Satuwdan soň hünärmen we tejribeli toparymyz bar.Uzakdaky onlaýn nyrhlary we satuwdan soň öýme-öý hyzmatyny goldaýarys.Satuwdan soňky meseleleri has netijeli çözmek üçin, yzygiderli satuwdan soň skillassessmentleri geçireris.

HABARLAR (1)
HABARLAR (2)
HABARLAR (3)