161222549wfw

Satuwdan soň

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

HoşgeldiňizZawodymyza baryp görüň

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz Eger zawodymyza baryp görmek isleseňiz, diňe biziň bilen habarlaşyň, hemme zady meýilnamaňyza görä tertipleşdireris.haýsy trantport ýoluny saýlamak isleseňiz-de, sizi alarys, myhmanhanamyzy tertibe salmagyňyz zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Satuwdan soň hünärmen we tejribeli toparymyz bar.Satuwdan soňky onlaýn hyzmaty we gapy-gapy hyzmatyny goldaýarys.Satuwdan soňky meseleleri has netijeli çözmek üçin satuwdan soňky toparda yzygiderli hünär bahalandyrmalaryny geçireris.

GapyGapy

1. 24/7 onlaýn hyzmat.
2. Maşyn üçin 2 ýyl kepillik.
3. Dürli ýurtda satuw ofisinden soň
4. Ömrüň dowamlylygy
5. Mugt onlaýn tehniki goldaw we otly gurmak.

6. Satuwdan soň hünärmen we tejribeli toparymyz bar.
7. Satyşdan soň öýme-öý hyzmatyny goldaýarys.
8. Müşderiniň meselelerini netijeli çözmek we müşderilere enjamy has gowy ulanmaga kömek etmek üçin her ýyl satuwdan soňky toparymyzda hünär bahalandyrmalaryny geçireris.