161222549wfw

önümleri

M6 Täze ýokary tizlikli goşa hereketlendiriji süýümli lazer kesiji maşynlar

Gysga düşündiriş:

Aşhana gap-gaçlarynda we hammamda, mahabat belliklerinde, yşyklandyryş enjamlarynda, gapy kagyzlarynda, elektrik şkaflarynda, awtoulag zapas şaýlarynda, mehaniki enjamlarda, elektrik enjamlarynda, howa giňişliginde, gämi gurluşygynda, lifti öndürmekde, demir ýol tranzitinde, dokma tehnikasynda, takyk böleklerde, metaldan işlemekde we beýleki metallarda giňden ulanylýar önümi gaýtadan işleýän pudaklar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Arza:LASER KESELI
: Agdaýy:Täze
Kesiş meýdany:1500 * 6000mm
Grafiki format goldaýar:PLT, DXF
Sowuklama tertibi:Suw sowadyşy
Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
Lazer çeşmesi markasy:BWT / RAYCUT / IPG
Servo motor markasy:hechuan / Delta / FUJI
Dolandyryş ulgamynyň markasy:FASCUT / WEIHONG
Optiki linza markasy:WSX / Raytools / Precitec
Ulanylýan pudaklar: Gurluşyk materiallary dükanlary, önümçilik zawody, maşyn
Wideo gidýän barlag:Üpjün edildi
Esasy komponentler:Sürüji, Laserhead, süýüm
Sazlama:gantry görnüşi
Aýratynlyk:Suw sowadyldy
Lazer güýji:1000- 3000W
Min.Setir:0,1 mm
Kesiş aralygy:6000 * 1500mm
Iň köp ýüklemek ukyby:500kg

Ulanylýan material:Metal, gapy kagyzy
Lazer görnüşi:Süýüm lazer
Kesiş tizligi:90m / min
Galyňlygy kesmek:Baglydyr
CNC ýa-da ýok:Hawa
Dolandyryş programma üpjünçiligi:CpyCut
Marka ady:GXULASER
Lazerli marka:RAYTOOLS / WSX
Gollanma markasy:SMG / LAPPING / PMI
Agramy (KG):4500 KG
Esasy satuw nokatlary:-Okary takyklyk
Kepillik:3 ýyl
Enjamlaryň synag hasabaty:Üpjün edildi
Esasy komponentleriň kepilligi:3 ýyl
Iş tertibi:üznüksiz tolkun
Işlenen önümler:metal
Önümiň ady:Lazer kesýän maşyn
Lazer tolkun uzynlygy:1070 ± 10nm
Gaýtalama ýagdaýy Takyklyk:± 0.05mm
Elektrik üpjünçiligi:380V / 50HZ
Şahadatnama:ce
Kepillik hyzmatyndan soň:Onlaýn goldaw beriň ýa-da sahypa giriň

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby 200 aýda / toplum

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:

Adaty paket: PP filmi bilen örtülen eksport agaç sandyklary islege bagly däl;

Port:

Ora-da isleýşiňiz ýaly beýleki talaplar.Ningbo, Şanhaý

Surat mysaly:

H55248583288042949575f7b686515894E

Gurluşyň wagty:

Mukdary (toplumlary) 1 - 1 > 1
Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik geçirmek
Hc0526e178f294bfbbb3f1c0176e9e09dS

Maşyn maglumatlary

Sowadyş tertibi
Suw sowady
Positionagdaýyň takyklygyny gaýtalaň
± 0.05mm
Lazer tolkun uzynlygy
1070 ± 10nm
Motor sürüň
Hyzmat ediji motor
Min.Setir
0,1 mm
Sowuklama tertibi
(Suw sowatmak
Kesiş aralygy
6000 × 1500mm
Maksatly we ýerleşiş
Gyzyl çyra / awtomatiki gyrasy tapmak
Lazer güýji
1000- 3000W
Elektrik üpjünçiligi
AC380 / 50Hz
Maşynyň ululygy
7500 * 2300 * 1650mm
Iň köp ýüklemek ukyby
500kg

 

Maşyn aýratynlyklary

1. GXU M6 seriýaly lazer kesiji maşyn, GXU LASER tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen täze ýokary tizlikli goşa hereketlendiriji lazer kesiji maşyn bolup, esasan dürli fasadlary takyk ýerleşdirmek we kesmek üçin ulanylýar.
2. Bazardaky beýleki adaty lazer kesiji maşynlar bilen deňeşdirilende, aňsat ýüklemek, awtomatiki ýerleşdirmek gurallary, deprek awtomatiki plastinka we deprek ýüklemek (material üstündäki çyzgylary azaltmak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak), çalt gyrada tapmak we ýörite görnüşli ýerleşdirmek bar. tabaklar we köp wezipeli gaýtadan işlemek ýaly has köp funksiýa;
3. GXU M6 seriýasy ýokary takyklykly üç ölçegli awtomatik fokusirleme kellesi bilen enjamlaşdyrylandyr, ol çalt kesilmegini amala aşyryp bilertagta, has giň işleýiş diapazony we dürli ýörite görnüşli gapy çarçuwalarynyň deň däl üstleri üçin has çeýe iş.
4. Operasiýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan QR koduny skanirlemek arkaly onlaýn çyzgy importyny amala aşyryp biler.

Arza

Aşhana gap-gaçlarynda we hammamda, mahabat belliklerinde, yşyklandyryş enjamlarynda, gapy kagyzlarynda, elektrik şkaflarynda, awtoulag zapas şaýlarynda, mehaniki enjamlarda, elektrik enjamlarynda, howa giňişliginde, gämi gurluşygynda, lifti öndürmekde, demir ýol tranzitinde, dokma tehnikasynda, takyk böleklerde, metaldan işlemekde we beýleki metallarda giňden ulanylýar önümi gaýtadan işleýän pudaklar.

H18f761c1730340c1bb6cac81c701873fa
H66eee2ea1f324ff8878351fb75eb959fv
H78dfb6149f2a48549be278d4aadd68acT
H632c38a9e2494afe8434b18972311877o
H915aba5fa67c4e73a69d6c2ed3d4d93fB
H795585edac0640329e94be70510bd6b4C
asd302194806

Önümiň jikme-jiklikleri

微 信 图片 _20230303092211
sdf92239
H6475109d9d3944d6a946759733083903u
H4e8de5974a104ce395f7f6e0c6e0b7a05
H53f26e68f8cf4962bbebd2dbc5b37567T

1.100% hil synagy, ýagny her bir maşyn mehaniki gurnamakda we eltip bermezden ozal ýerine ýetirmekde berk synagdan geçirildi;

2.100% nusga synagy, ýagny her bir enjam eltilmezden ozal gaýtadan işlenen nusga bilen synagdan geçirildi;

Hc31ed089550b43eab7bc37d84e866a81k

Şahadatnamalar

H25d6b10c7ae84ad39ab7155ac8db64516

Köp taraplar tarapyndan kepillendirilýär, birnäçe patent şahadatnamasy bar. Hünär derejesi kepillendirilýär, hil siziň saýlamagyňyzy isleýär.

Önümler maslahat berilýär

H161b5d06ee384a1e8fe2044265fd81adD
mahabat 70245

Degişli önümler

sda2171145

Enjam hakda has giňişleýin maglumat üçin bize sorag ýa-da habar iberip bilersiňiz.

Biz ýöriteleşýärisCNC marşrutizatorlary we lazer maşynlary 16 ýyl.Gerekli enjamy tapmadyňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Size iň gowy teklip bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Kompaniýanyň tertibi

He812b6c1c5b0482895f49567cb7eb32aA
Hf4fcc14ea85a4347a10bbc4bfc130c7fQ

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz Eger zawodymyza baryp görmek isleýän bolsaňyz, diňe biziň bilen habarlaşyň, biz hemme zady meýilnamaňyza görä tertipleşdireris.haýsy trantport ýoluny saýlamak isleseňiz-de, sizi alarys, myhmanhanamyzy tertibe salmagyňyz zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
 
>>> Şu ýere basyň, 24x7 kömekçiňiz ^ ^

Hyzmatlarymyz

Hd064f3bad39341859b38d83a409d854f7

Gapydan goldaw

1. 24/7 onlaýn hyzmat.
2. Maşyn üçin 2 ýyl kepillik.
3. Dürli ýurtda satuw ofisinden soň
4. Ömrüň dowamlylygy
5. Mugt onlaýn tehniki goldaw we otly gurmak.
6. Satuwdan soň hünärmen we tejribeli toparymyz bar.
7. Satyşdan soň öýme-öý hyzmatyny goldaýarys.
8. Müşderiniň meselelerini netijeli çözmek we müşderilere enjamy has gowy ulanmaga kömek etmek üçin her ýyl satuwdan soňky toparymyzda hünär bahalandyrmalaryny geçireris.

Sergi

H6ef0b9662ed34f929c647d7058b24afdx

Sorag-jogap

S: Satuwdan soňky hyzmat nähili?
J: 1. Kompaniýamyzda mugt okuw berip bileris.2. Gerek bolsa, inersenerlerimiz daşary ýurtlarda hyzmat tehnikalaryna elýeterli.Emma inersenerlerimiz üçin biletleri we myhmanhana töleglerini tölemeli.

S: Kepillik nähili?

J: oýma maşyn üçin 2 ýyl kepillik lazer enjamy üçin 3 ýyl kepillik. Ömrüň dowamlylygy.

S: Käbir meseleler ýa-da soraglar ýüze çykanda näme etmeli?
J: Pls biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, size ASAP jogap bereris.

S: Hil barada nähili?
J: Her maşyny gaplamazdan ozal, ilki synap göreris.Eger enjamyňyzda siziň meseläňiz bar bolsa, ýalňyşlygymyz üçin işçimiz jogapkärçilik çeker.Biz siziň meseläňizi çözeris.

S: Meniň üçin iň amatly model haýsy?
J: Pls bize materiallaryňyzy, galyňlygyňyzy, ululygyňyzy we iş pudaklaryňyzy aýdyň. Biz size laýyk gelýän maşyn modelini saýlarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary