161222549wfw

önümleri

M5 gapy çarçuwalary ingerleşýän süýümli lazer kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

GXU M5 seriýaly lazer kesiji maşyn, esasan dürli gapy çarçuwalaryny takyk ýerleşdirmek we kesmek üçin ulanylýan, GXU LASER tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilýän kantilewer lazer kesiji maşyn.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Arza:LASER KESELI
: Agdaýy:Täze
Kesiş meýdany:4000mmx800mm
Grafiki format goldaýar:PLT, DXF
Grafiki format goldaýar: PLT, DXF
Dolandyryş programma üpjünçiligi:CpyCut
Marka ady:GXULASER
Lazerli marka:RAYTOOLS / WSX
Gollanma markasy:SMG / LAPPING / PMI
Agramy (KG):3000 KG
Optiki linza markasy:WSX / Raytools / Precitec
Ulanylýan pudaklar:Gurluşyk materiallary dükanlary, önümçilik zawody, maşyn
Wideo gidýän barlag:Üpjün edildi
Esasy komponentler:Sürüji, Laserhead, süýüm
Sazlama:gantry görnüşi
Aýratynlyk:Suw sowadyldy
Lazer güýji:1000- 3000W
Min.Setir:0,1 mm
Kesiş aralygy:4000mmx800mm
Lazer tolkun uzynlygy:1070 ± 10nm
Kepillik hyzmatyndan soň:Onlaýn goldaw beriň ýa-da sahypa giriň

Ulanylýan material:Metal, gapy kagyzy
Lazer görnüşi:Süýüm lazer
Kesiş tizligi:70m / min
CNC ýa-da ýok:Hawa
Sowuklama tertibi:Suw sowadyşy
Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
Lazer çeşmesi markasy:BWT / RAYCUT / IPG
Servo motor markasy:hechuan / Delta / FUJI
Dolandyryş ulgamynyň markasy:FASCUT / WEIHONG
Esasy satuw nokatlary:-Okary takyklyk
Kepillik:3 ýyl
Enjamlaryň synag hasabaty:Üpjün edildi
Esasy komponentleriň kepilligi:3 ýyl
Iş tertibi:üznüksiz tolkun
Işlenen önümler:metal
Önümiň ady:Lazer kesýän maşyn
Iş stolunyň iň ýokary ýüki:500kg
Gaýtalama ýagdaýy Takyklyk:± 0.05mm
Elektrik üpjünçiligi:380V / 50HZ
Şahadatnama:ce

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby 200 aýda / toplum

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:

Adaty paket: PP filmi bilen örtülen eksport agaç sandyklary islege bagly däl;

Port:

Ora-da isleýşiňiz ýaly beýleki talaplar.Ningbo, Şanhaý

Surat mysaly:

H55248583288042949575f7b686515894E

Gurluşyň wagty:

Mukdary (toplumlary) 1 - 1 > 1
Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik geçirmek

Maşyn maglumatlary

Sowadyş tertibi
Suw sowady
Positionagdaýyň takyklygyny gaýtalaň
± 0.05mm
Lazer tolkun uzynlygy
1070 ± 10nm
Motor sürüň
Hyzmat ediji motor
Kesiş aralygy
4000mmx800mmmm
Sowuklama tertibi
(Suw sowatmak
Lazer güýji
1000- 3000W
Elektrik üpjünçiligi
AC380 / 50Hz
Maşynyň ululygy
5100mm * 1300mm * 1650mm
Iň köp ýüklemek ukyby
500kg

Maşyn aýratynlyklary

GXU M5 seriýaly lazer kesiji maşyn, esasan dürli gapy çarçuwalaryny takyk ýerleşdirmek we kesmek üçin ulanylýan, GXU LASER tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilýän kantilewer lazer kesiji maşyn.

 
Bazardaky beýleki adaty lazer kesiji maşynlar bilen deňeşdirilende, aňsat ýüklemek, awtomatiki ýerleşdirmek gurallary, awtomatiki rolikli ýokarky plastinka (material üstündäki çyzuwlary azaltmak), ýörite gyralary çalt tapmak we ýerleşdirmek ýaly has köp funksiýa bar, we köp wezipeli gaýtadan işlemek;GXU M5 seriýasy precokary takyk üç ölçegli kesiş kellesi bilen enjamlaşdyrylan, dürli ýörite görnüşli gapy çarçuwalarynyň deň däl ýüzüne tagtany urmazdan çalt kesmegi amala aşyryp biler we gaýtadan işlemegiň aralygy has giňdir.Operasiýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, onlaýn çyzgylary import etmek üçin QR kodlaryny skanirläp, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Arza

Aşhana gap-gaçlarynda we hammamlarynda giňden ulanylýar, mahabat bellikleri, yşyklandyryş enjamlary, gapy çarçuwasy enjamlary, elektrik şkaflar, awtoulag bölekleri, mehaniki enjamlar, elektrik enjamlary, howa giňişligi, gämi gurluşygy, lifti öndürmek, demir ýol tranziti, dokma tehnikasy, takyk bölekler, metaldan işlemek, we ş.m. Dürli metal önümlerini gaýtadan işleýän pudaklar.

A1f06cd5b4f414162a38be4e8466c190fk
A3c7490e7d1b2478bb2b81a9e94b6c002i
A14675cd8d8e8481eb478b409e8e4a9acw
Abfd4c915daca452380a1a586d7f74f921
Af40ebfc6aedb4981b96024c921c9226a6
Afde013bf9a104dedbf6829ab957abddeV
asd302194806

Önümiň jikme-jiklikleri

asd2194931
sda194948
H4e8de5974a104ce395f7f6e0c6e0b7a05
dfgf08b9b0ef5a40910fb6

1.100% hil synagy, ýagny her bir maşyn mehaniki gurnamakda we eltip bermezden ozal ýerine ýetirmekde berk synagdan geçirildi;

2.100% nusga synagy, ýagny her bir enjam eltilmezden ozal gaýtadan işlenen nusga bilen synagdan geçirildi;

Hc31ed089550b43eab7bc37d84e866a81k

Şahadatnamalar

H25d6b10c7ae84ad39ab7155ac8db64516

Köp taraplar tarapyndan kepillendirilýär, birnäçe patent şahadatnamasy bar. Hünär derejesi kepillendirilýär, hil siziň saýlamagyňyzy isleýär.

Önümler maslahat berilýär

H161b5d06ee384a1e8fe2044265fd81adD
mahabat 70245

Degişli önümler

sda2171145

Enjam hakda has giňişleýin maglumat üçin bize sorag ýa-da habar iberip bilersiňiz.

Biz ýöriteleşýärisCNC marşrutizatorlary we lazer maşynlary 16 ýyl.Gerekli enjamy tapmadyňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Size iň gowy teklip bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Kompaniýanyň tertibi

He812b6c1c5b0482895f49567cb7eb32aA
Hf4fcc14ea85a4347a10bbc4bfc130c7fQ

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz Eger zawodymyza baryp görmek isleýän bolsaňyz, diňe biziň bilen habarlaşyň, biz hemme zady meýilnamaňyza görä tertipleşdireris.haýsy trantport ýoluny saýlamak isleseňiz-de, sizi alarys, myhmanhanamyzy tertibe salmagyňyz zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
 
>>> Şu ýere basyň, 24x7 kömekçiňiz ^ ^

Hyzmatlarymyz

Hd064f3bad39341859b38d83a409d854f7

Gapydan goldaw

1. 24/7 onlaýn hyzmat.
2. Maşyn üçin 2 ýyl kepillik.
3. Dürli ýurtda satuw ofisinden soň
4. Ömrüň dowamlylygy
5. Mugt onlaýn tehniki goldaw we otly gurmak.
6. Satuwdan soň hünärmen we tejribeli toparymyz bar.
7. Satyşdan soň öýme-öý hyzmatyny goldaýarys.
8. Müşderiniň meselelerini netijeli çözmek we müşderilere enjamy has gowy ulanmaga kömek etmek üçin her ýyl satuwdan soňky toparymyzda hünär bahalandyrmalaryny geçireris.

Sergi

H6ef0b9662ed34f929c647d7058b24afdx

Sorag-jogap

S: Satuwdan soňky hyzmat nähili?
J: 1. Kompaniýamyzda mugt okuw berip bileris.2. Gerek bolsa, inersenerlerimiz daşary ýurtlarda hyzmat tehnikalaryna elýeterli.Emma inersenerlerimiz üçin biletleri we myhmanhana töleglerini tölemeli.

S: Kepillik nähili?

J: oýma maşyn üçin 2 ýyl kepillik lazer enjamy üçin 3 ýyl kepillik. Ömrüň dowamlylygy.

S: Käbir meseleler ýa-da soraglar ýüze çykanda näme etmeli?
J: Pls biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, size ASAP jogap bereris.

S: Hil barada nähili?
J: Her maşyny gaplamazdan ozal, ilki synap göreris.Eger enjamyňyzda siziň meseläňiz bar bolsa, ýalňyşlygymyz üçin işçimiz jogapkärçilik çeker.Biz siziň meseläňizi çözeris.

S: Meniň üçin iň amatly model haýsy?
J: Pls bize materiallaryňyzy, galyňlygyňyzy, ululygyňyzy we iş pudaklaryňyzy aýdyň. Biz size laýyk gelýän maşyn modelini saýlarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary